සිංහල වල් කතා බැලීමට කැමති ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු..!

සිං කතා.TK

කවීෂා නංගී

පියුමි අක්කා

Anoma

Anoma 2

Bappa

Sandya

Anula

Badulla bus

Nayana teacher

Aruna malli

Office trip

Lakmaili 4

Lakmali 5

Nenda

Iresha akka

Visitors

Like us on Facebook

Adobe Reader needed!

Picture
Adobe reader is needed for some stories. 
Click here to download Adobe Reader

මෙහි තවම ඇත්තේ කතා ඉතා ස්වල්ප ප්‍රමාණයකි. ඔබගේ ප්‍රතිචාර අනුව තවත් කතා ලිවීමට අපි ඉදිරිපත්වෙමු. විශේෂ ස්තූතිය www.katha.co.tv වෙබ් අඩවියට හා අපට කතා එවන ලද සැමට!